Podpora EÚ

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Spoločnosť JOCHMAN s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v implementácii inteligentných technológií a softvéru s inteligentnými prvkami riadenia výroby.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Názov projektuInteligentné inovácie v spoločnosti JOCHMAN s.r.o.
Hlavný cieľ projektuZavedenie automatizácie do výrobných činností spoločnosti JOCHMAN s.r.o. vrátane elektronického systému zberu, spracovania a uchovávania výrobných dát s prispievaním k rozvoju inteligentnej výroby na Slovensku.
Názov a sídlo prijímateľaRadlinského 23, 052 01 Spišská Nová Ves
Miesto realizácie projektuRadlinského 23, 052 01 Spišská Nová Ves
Kontrahovaná výška NFP351 270,13 EUR

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Spoločnosť JOCHMAN s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočívav implementáciipodpore inovácií v spoločnosti a riadenia výroby.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Názov projektuPodpora inovácií v spoločnosti JOCHMAN s.r.o.
Hlavný cieľ projektuHlavným cieľom projektu je inovácia produkčného procesu, zvýšenie konkurencieschopnosti a optimalizácia výrobných kapacít spoločnosti JOCHMAN s.r.o. prostredníctvom obstarania inovatívnych technológií.
Názov a sídlo prijímateľaRadlinského 23, 052 01 Spišská Nová Ves
Miesto realizácie projektuRadlinského 23, 052 01 Spišská Nová Ves
Kontrahovaná výška NFP697 620,00 EUR

Záznamy z prieskumu trhu

Záznam z prieskumu trhu – CNC centrum
Záznam z prieskumu trhu – horizontálna vyvrtávačka