Čo je kalolis, jeho fungovanie a využitie.

Kalolis je zariadenie používané na separáciu pevných častíc z kalných suspenzií pomocou tlaku a filtrácie. V tomto procese je kalová suspenzia dopravená čerpadlom do reakčnej nádoby. Tu sa dávkovacím čerpadlom pridáva flokulant a správnym miešaním sa v kale vytvárajú zhluky pevných častí nazývané aj vločky. Takto vyvločkovaný kal prechádza filtráciou pomocou filtračného média, sito, tkanina, pórovitý papier. Tlak vytvorený na suspenziu núti tekutinu prejsť cez filtračné médium, kým pevné časti sformované vo vločkách vytvárajú filtračný koláč a tým sa oddelí zo suspenzie pevná a tekutá časť.

Základné rozdelenie kalolisov je:

  • Závitovkové kalolisy
  • Pásové kalolisy
  • Komorové kalolisy
  • Membránové kalolisy
  • Rámové kalolisy

Firma JOCHMAN s.r.o. dodáva pomalobežné závitovkové kalolisy IEA PRESS ktoré sa využívajú v odvetviach

•čistiarne odpadových vôd-aeróbne stabilizovaný aj vyhnitý kal
•papierne-papierenský kal
•úpravne vôd-kal z úpravy pitnej vody
•mliekarne-aeróbne stabilizovaný kal z mliekarenskej prevádzky
•bioplynové stanice-odvodnenie digestátu
•povrchové bane-kal z prania horniny
•ostatné odvetvia, kde je možné rmut zrážať organickým flokulantom

V ďalších blogoch Vám prinesieme zaujímavé projekty kde boli použité závitovkové kalolisy IEA PRESS